PL


Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 30 października 2017 roku dotyczącym realizacji zadania: „Dostawa oprogramowania" związanym z udziałem Grupy Saternus Sp z o.o. S. K. A. w konkursie na dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych” nr UDA-RPSL.03.02.00-24-018D/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 POBIERZ CAŁOŚĆ...
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 31 października 2017 roku dotyczącym realizacji zadania: „Audyt i strategia wzornicza jako droga do wzrostu konkurencyjności i potencjału Grupy Saternus Sp. z o.o. S.K.A. POBIERZ CAŁOŚĆ ZAWIADOMIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym udziałem w konkursie na dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap, Numer konkurs: 1, Rok: 2017 oraz obowiązkiem dokonywania zakupu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasady konkurencyjności, Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A. zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania: „Audyt i strategia...
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
Unieważnienie zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu wzorniczego i strategii wzorniczej. POBIERZ CAŁOŚĆUNIEWAŻNIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z udziałem w konkursie na dofinansowanie projektu „Wdrożenie produkcji innowacyjnych interaktywnych i integracyjnych urządzeń rekreacyjno – sportowych” nr UDA-RPSL.03.02.00-24-018D/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz obowiązkiem dokonywania zakupu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Grupa Saternus Sp. z o.o....
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z planowanym udziałem w konkursie na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 oraz obowiązkiem dokonywania zakupu w oparciu o najkorzystniejszą ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości, Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A. składa zapytanie ofertowe...
WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI SERII C I D
Komunikat Zarządu Grupy Saternus Sp. z o.o. S.K.A. z dnia 26.07.2017 r.: Zgodnie z § 9 pkt 1 Warunków Emisji Obligacji serii C i D Emitent ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji proporcjonalnie od wszystkich Obligatariuszy na własne żądanie. Zarząd Emitenta podjął decyzję o skorzystaniu z niniejszego uprawnienia z dniem 18.08.2017 r. Z tytułu wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta, Emitent będzie zobowiązany do spełnienia...
RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
Raport z przeprowadzonych konsultacji dotyczących Rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich. W dniu 24.03.2017 roku zostały zakończone konsultacje z mieszkańcami miasta Siemianowice Śląskie i okolic w sprawie rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego Donnesmarcków wraz z terenami przyległymi w związku z planowanym na dzień 29.03.2017 złożeniem wniosku o dotację z Europejskich FunduszyRozwoju Regionalnego,osi Priorytetowej X REWITALIZACJA...
ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z realizacją projektu „3xl, czyli innowacyjne, interaktywne i integracyjne place zabaw w walce z chorobami cywilizacyjnymi”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 ,,Projekty B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, Grupa Saternus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo...