PL


Wiadomości

Raport z przeprowadzonych konsultacji

Raport z przeprowadzonych konsultacji dotyczących Rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich.

 

W dniu 24.03.2017 roku zostały zakończone konsultacje z mieszkańcami miasta Siemianowice Śląskie i okolic w sprawie rewitalizacji Kompleksu Pałacowo-Parkowego Donnesmarcków wraz z terenami przyległymi w związku z planowanym na dzień 29.03.2017 złożeniem wniosku o dotację z Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego, osi Priorytetowej X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA, działania 10.3 REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH, poddziałania 10.3.1 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego.

Inspiration Point S.A. w sposób aktywny włączyła partnerów i społeczność lokalną w planowanie inwestycji. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w 2015 i w 2016 roku odbyły się dwa spotkania Zarządu spółki z mieszkańcami regionu w budynku Willa Fitznera, co zostało opisane w portalu www.sieminowice.pl oraz w Dzienniku Zachodnim:

Siemianowice - Co dalej z Pałacem? <- link

Dziennik zachodni - Pałac Donnersmarcków <- link

W roku 2015 odbyło się  spotkanie w głównej siedzibie Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Bohaterów Westerplatte 20 w Siemianowicach Śląskich. Konsultacje przeprowadzone zostały także z przedstawicielami Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Społecznego, które odbyły się w siedzibie spółki Inspiration Point przy ul. Nowej 32 w Chorzowie.

Spółka w sposób aktywny również monitorowała ruch społeczny w postaci utworzonego przez mieszkańców fanpage na portalu społecznościowym Facebook oraz wszelakie doniesienia na temat pałacu pojawiające się w prasie i mediach.

W trakcie organizowanych spotkań z mieszkańcami pojawiło się wiele opinii, sugestii i pomysłów, które zostały uwzględnione przez władze spółki. W konsekwencji znalazły one swoje miejsce w projekcie architektoniczno-budowlanym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej Zarząd spółki zadecydował o rewitalizacji budynku Pałacu historycznego i przeznaczeniu 80% powierzchni na cele społeczne.

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do zmian w projekcie, jeżeli dotacja nie zostanie przyznana.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Zbigniew Bielak