PL


RELACJE INWESTORSKIEWAŻNE LINKI

Informacje finansowe

Rachunek zysków i strat

  2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży 14 629 173,77 17 707 347,42 24 120 045,00 20 528 620,55
Koszty działalności operacyjnej 13 799 175,95 16 843 991,87 22 199 026,32 18 363 692,63
w tym amortyzacja 650 075,82 1 528 045,48 1 350 721,48 1 179 591,85
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 829 997,82 863 355,55 1 921 018,68 2 164 927,91
Pozostałe przychody operacyjne 334 133,78 5 276 654,98 233 909,58 165 845,49
Pozostałe koszty operacyjne 398 151,60 285 030,99 349 580,59 374 110,99
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 765 980,00 5 854 979,54 1 805 347,67 1 956 662,41
Przychody finansowe 82 526,11 285 030,99 303 229,99 119 494,26
Koszty finansowe 538 658,31 1 204 396,03 1 643 341,73 1 641 279,70
Zysk (strata) brutto 299 648,22 4 867 693,31 465 235,93 434 876,97
Podatek dochodowy 38 371,00 -10 908,00 300 553,00 113 198,00
Zysk (strata) netto 212 738,36 4 856 424,09 120 630,76 244 999,75

Dane skonsolidowane dla Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A.

Bilans

  2012 2013 2014 2015
Aktywa trwałe 15 047 845,37 25 080 563,74 22 075 597,52 22 881 741,22
- Wartości niematerialne i prawne 6 703 045,08 5 999 546,23 5 359 281,88 4 709 155,20
- Rzeczowe aktywa trwałe 8 222 630,73 8 196 071,96 7 049 128,39 7 139 278,38
- Inwestycje długoterminowe 0 10 795 390,00 9 608 134,57 10 749 746,93
Aktywa obrotowe 8 773 682,27 8 232 015,08 12 919 670,46 13 745 428,13
- Zapasy 2 157 820,72 1 644 351,61 3 401 658,74 2 766 534,49
- Należności 4 502 513,26 3 863 036,34 7 734 520,19 6 627 970,78
- Inwestycje krókoterminowe 1 916 430,55 2 100 703,11 878 209,81 643 964,96
- Rozliczenie międzyokresowe 196 917,74 623 924,02 905 281,72 3 706 957,90
Aktywa RAZEM 23 821 527,64 33 312 578,82 34 995 267,98 36 627 169,35
Kapitał własny 12 638 134,05 17 474 463,31 17 587 793,23 17 868 523,13
Kapitał obcy 11 183 393,59 15 838 115,51 17 348 422,58 18 666 967,00
- Zobowiązania długoterminowe 2 710 679,06 1 742 783,92 2 679 724,96 1 527 913,41
- Zobowiązania krótkoterminowe 8 318 013,90 13 978 724,23 14 622 388,62 16 945 383,55
Pasywa RAZEM 23 821 527,64 33 312 578,82 34 995 267,98 36 627 169,35


Dane skonsolidowane dla Grupa Saternus Sp. z o.o. S.K.A.